company courses catalog partners news
 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(Information  Technology  for  Education) 
เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำแนะนำการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
         บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา0308243เรื่อง คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาสาระที่สำคัญในบทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนคือ

  1.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  2.   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3.   ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บชุดนี้ ประกอบด้วย คำแนะนำการใช้บทเรียนจุดประสงค์ของบทเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  บทเรียน  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบหลังเรียน   แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้จัดทำ  และแบบประเมินความพึงพอใจ  ไว้สำหรับประเมินความรู้สึกของผู้เรียนว่ามีความพึงพอใจกับตัวบทเรียนมากน้อยแค่ไหน หลังจากทำการศึกษาจบแล้ว นอกจากนี้มีกระดานข่าว  (Webboard) ไว้สำหรับ ใช้ในการติดต่อ สอบถาม ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ ปัญหา หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บชุดนี้


 
 


จุดประสงค์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ

 ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย คุณสมบัติ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ
   ของคอมพิวเตอร์ได้
 ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
 ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้
 ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของระบบเครือข่าย
    คอมพิวเตอร์ได้
 ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
 ผู้เรียนสามรถจำแนกความแตกต่างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละ
    ประเภทได้
 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้
 ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ และการจัดการระบบสารสนเทศได้
 ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยี
    สารสนเทศได้
 ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวจากการนำเทคโนโลยี
    สารสนเทศมาใช้ได้
 ผู้เรียนสามารถบอกแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในอนาคตได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานแต่ละสาขา
   ได้อย่างเหมาะสม