แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 0308243 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
เรื่อง เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ
หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดให้ความหมายของ e-Learning ได้ครอบคลุมที่สุด
   ก. เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง
   ข. เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
   ค. เป็นการสื่อสารที่เปิดช่องทางให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ หรือสอบถามกลับมาได้
   ง. เป็นการเสนอเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 2)
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ
   ก. สารสนเทศที่ดี คือ เกิดจากข้อมูลที่ดี
   ข. สารสนเทศ คือ ความถูกต้องของข้อมูล
   ค. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล
   ง. ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
   ก. บุคลากร กระบวนการ ข้อมูล
   ข. บุคลากร ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
   ค. กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
   ง. ข้อมูล กระบวนการ เครื่องจักรอุปกรณ์

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ
   ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล
   ข. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
   ค. การจัดเรียงข้อมูล
   ง. การทำรายงาน

ข้อที่ 5)
ข้อใดถือว่าเป็นการจัดการสารสนเทศ
   ก. วิชาญซักผ้าปูเตียงเดือนละครั้ง
   ข. วาสนาทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่
   ค. อรอุมาขับรถพาลูกๆไปช็อปปิ้งทุกวันอาทิตย์
   ง. รุ่งทิพย์คำนวณยอดขายเดือนนี้ได้ 50,000 บาท

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือความหมายของคำว่า "สารสนเทศ"
   ก. สิ่งที่ได้จากการสำรวจ
   ข. ข้อมูลดิบ
   ค. ข้อเท็จจริง
   ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลงทะเบียนของนักเรียน
   ก. ทำให้เป็นคนทันสมัย
   ข. เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง
   ค. สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ทันที
   ง. เป็นที่นิยมใช้กับการลงทะเบียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำการลงทะเบียนเอง

ข้อที่ 8)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไร
   ก. สมพลใช้เครื่องซักผ้าทุกวัน
   ข. นิตยาคุยติดต่อธุรกิจด้วยโทรศัพท์
   ค. กาญจนาเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยเครื่องบิน
   ง. ชาตรีใช้อีเมล์สั่งซื้อสินค้าและจำหน่ายสินค้า

ข้อที่ 9)
การสื่อสารโทรคมนาคม มีกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง
   ก. 2 ส่วน คือ ต้นแหล่งข้อความ และ ตัวส่งข้อความ
   ข. 2 ส่วน คือ ต้นแหล่งข้อความ และ ส่วนรับข้อความ
   ค. 3 ส่วน คือ ต้นแหล่งข้อความ สื่อกลางรับข้อความ และส่วนรับข้อความ
   ง. 3 ส่วน คือ ต้นแหล่งข้อความ สื่อกลางรับข้อความ / ส่งข้อความ และ ส่วนรับข้อความ

ข้อที่ 10)
นิสิตคิดว่า ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
   ก. การขาดผู้สนับสนุนจากผู้บริหาร
   ข. การมีส่วนร่วมของสังคมน้อย
   ค. การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
   ง. การกระจายเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ไม่ทั่วถึง

ข้อที่ 11)
วันหยุดเด็กชายเอจะใช้คอมพิวเตอร์อยู่คนเดียวทั้งวันจะเกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุด
   ก. เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
   ข. มีการพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูง
   ค. ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
   ง. เกิดการเผยแผ่วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

ข้อที่ 12)
นิสิตคิดว่าธุรกิจใดมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้มากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
   ก. ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์
   ข. การศึกษา ธนาคาร และการทหาร
   ค. การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
   ง. สายการบิน สถาบันการเงินและธนาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อที่ 13)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร
   ก. เป็นบทเรียนที่มีการสอนเป็นหมู่คณะร่วมกัน
   ข. เป็นบทความที่นำเสนอข้อความ ที่เป็นภาพนิ่งเท่านั้น
   ค. เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่
   ง. บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอเนื้อหา เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์

ข้อที่ 14)
ข้อใดคือความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
   ก. การสื่อสารกับผู้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
   ข. การนำหลักสูตรมาพัฒนาโดยคอมพิวเตอร์
   ค. การนำเสนอบทเรียนโดยใช้ภาพและเสียงในการนำเสนอ
   ง. การนำเสนอบทเรียนด้วยคุณลักษณะของสื่อหลายมิติ

ข้อที่ 15)
ข้อใดให้ความหมายของ e-Learning ได้ครอบคลุมที่สุด
   ก. เป็นการนำเสนอเนื้อหาด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง
   ข. เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
   ค. เป็นการสื่อสารที่เปิดช่องทางให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ หรือสอบถามกลับมาได้
   ง. เป็นการเสนอเนื้อหาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 16)
นิสิตคิดว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ Video on demand
   ก. ผู้ใช้สามารถดูซ้ำได้เช่นเดียวกับการดูจากม้วนวีดิโอ
   ข. ในการฝึกอบรมต่างๆ สามารถบันทึกไว้ใช้ในโอกาสต่อไปได้
   ค. สื่อต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ภาพและเสียงร่วมด้วย
   ง. การประชุมของประเทศต่างๆ สามารถบันทึกและย้อนกลับมาดูได้ใหม่ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 17)
วีณาต้องการอ่านเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสือฉบับนั้นๆ วีณาควรเข้าไปสืบค้นที่ห้องสมุดลักษณะใด
   ก. ห้องสมุดดิจิตอล
   ข. ห้องสมุดเสมือน
   ค. ห้องคอมพิวเตอร์
   ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 18)
หากนิสิตต้องการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บทั่วโลก นิสิตควรเลือกใช้ e-Library แบบใด
   ก. ห้องสมุดดิจิตอล
   ข. ห้องสมุดเสมือน
   ค. ห้องสมุดอัตโนมัติ
   ง. ห้องสมุดเคลื่อนที่

ข้อที่ 19)
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใช้กับงานในรัฐสภาได้อย่างไร
   ก. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   ข. การสแกนลายนิ้วมือ
   ค. เครื่องพิมพ์ดีดอิเล็กทรอนิกส์
   ง. เครื่องเขียนตามคำบอกอัตโนมัติ

ข้อที่ 20)
หากนิสิตต้องการส่งข้อมูลไปยังระบบแพทย์ทางไกล นิสิตต้องส่งสัญญาณผ่านสื่อชนิดใด
   ก. ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี
   ข. ดาวเทียม ใยแก้วนำแสง
   ค. เคเบิ้ลทีวี ใยแก้วนำแสง
   ง. ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต