company courses catalog partners news
 


แบบทดสอบ เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
               
แบบทดสอบก่อนเรียน
                แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
                แบบทดสอบหลังเรียน


หน่วยที่ 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                แบบทดสอบก่อนเรียน
                แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
                แบบทดสอบหลังเรียน


หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                แบบทดสอบก่อนเรียน
                แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
                แบบทดสอบหลังเรียน


** นิสิตควรเรียนเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนทำแบบทดสอบ